Energiatõhususprojektid

Enamik ettevõtete kuludest on kirjeldatavad lihtsa kogus x hind x aeg valemi abil. Energiale kuluv raha allub samale loogikale: kui palju energiat kulub (kogus), kuidas on energiahanked tehtud (hind) ja millal energiat tarbitakse (aeg). Nende kolme parameetri tundmine aitab parandada ettevõtte kasumlikkust, mis on iga äriettevõtte jaoks oluline.

Energiatõhusus tähendab ärihoonete puhul majanduslikult mõistlikku kombinatsiooni energiakasutusest, jätkusuutlikust arendamisest, kasutajate rahulolust ja nõuetekohasest sisekliimast. Energiatõhususe ja optimaalse energiakasutuse otsene kasu kinnisvara omanikule või kasutajale on vahetu kasumlikkuse suurenemine asjatute kulude kontrolli alla saamise arvelt. Energiatõhususe saavutamine ei ole ühekordne tegevus, see on süstemaatiline protsess eesmärgistatud vaheetappidega. Iga energiatõhususprojekt algab olukorra kaardistamisega ehk olemasoleva olukorra fikseerimise ja kirjeldamisega.

on_aeg

Meie poolt aastate jooksul testitud ja hästi toimivaks osutunud energiatõhususprojekt koosneb kolmest etapist:


Ettevalmistus / auditeerimine
Realiseerimine / meetmete elluviimine
Järelkontroll / tulemuste hindamine

Ettevalmistavat etappi nimetatakse ka auditeerimiseks, kuigi auditeerimine klassikalises tähenduses pole meie rakendatava mudeli puhul kõige täpsem termin. Esimese etapi eesmärk on luua selgus energia ja laiemalt võttes ressursitarbimise hetkeolukorra kohta. See hõlmab lisaks skeemil toodud tegevustele iga konkreetse ettevõtte puhul erinevaid aspekte alates kohtmõõtmistest ja küsitlustest ning lõpetades aasta pikkuse seireperioodiga.

Pärast esmast kohtumist ja ülevaatlikku arutelu saame teha kliendile juba konkreetse koostööettepaneku kogu protsessi või esimese etapi läbiviimise jaoks. Tulenevalt kliendi soovidest ja võimalustest saame alati pakkuda optimaalse lahenduse ajakava, koostöömudeli ja finantseerimismudeli jaoks, kõikide etappide üleselt.

Meie jaoks on tavapärane, et võtame enda väljapakutud energiatõhususmeetmete tulemuslikkuse saavutamiseks finantsriski. Maailmas tuntakse seda kui EPC (Energy Performance Contracting) kokkulepet ja tihti kasutatakse sellega seoses ka mõistet ESCO. EPC on energiateenusleping tellija ja töövõtja (kelleks on tavapäraselt ESCO) vahel, kus partneri teostatud investeeringud energiasäästumeetmetesse tasutakse tellija poolt reaalse saavutatud energiasäästu alusel.

ESCO all mõistetakse energiateenusettevõtet (Energy Service Company), mis leiab energiaprojektile rahastusallika või aitab kliendil seda teha. ESCO teenib kasumit energiasäästumeetme rakendamisest tulenevalt säästult ning annab säästu tekkele garantii. Kui eeldatud energiasäästu plaanitud mahus ei teki, siis kannab ESCO kahjud.

Energiateenuslepingul on mitmeid erinevaid formaate, kuid oluline on fikseerida:


mida tehakse
kes finantseerib
kuidas toimub tasustamine
mis juhtub, kui planeeritud tulemit ei saavutata

Kaks levinumat energiateenuslepingu rakendusmudelit on garanteeritud energiasääst (guaranteed savings) ja jagatud energiasääst (shared savings) Esimese puhul finantseerib ja teostab investeeringud tellija ning energiateenusettevõte pakub välja säästumeetmed ja garanteerib energiasäästu kokkulepitud tasemel. Jagatud energiasäästu puhul pakub energiateenusettevõte terviklahendust säästumeetmete analüüsist kuni investeeringu finantseerimise ja teostamiseni.

Sõltumata lepinguformaadist on teise etapi töödeks kavandatud meetmete täpsem projekteerimine, tööde planeerimine ja planeeritud meetmete elluviimine. Kuna tegemist on renoveerimisprotsessiga, siis on ülioluline mitte häirida hoone tavapärast kasutamist. See nõuab väga täpset planeerimist ja tööde korraldusliku plaani koostamist. Kui planeeritud tööd on teostatud siis algab seire ja seadistamise töö, mida meie nimetame oma tervikliku kontseptsiooni kolmandaks etapiks. Selle etapi kestus on tavapäraselt 12-24 kuud, et saaksime kõik kavandatud ja realiseeritud lahendused maksimaalselt efektiivselt tööle rakendada. Selle etapi väärtust ja olulisust ei tohi alahinnata, kuigi sel ajal enam investeeringuid ei tehta. Kolmanda etapi vältel luuakse tehtud investeeringutest väärtus.

Tavapäraselt on mitteeluhoonete energiatõhususe parendamise potentsiaal rakendamata just tehnosüsteemidega seonduvalt. Piirete soojustamine ja tööd hoone väliskarbiga nõuavad energiatõhususe parendamise seisukohalt suuri investeeringuid. Nende meetmete tulemil saavutatav sääst pole oma atraktiivsuselt võrreldav sisekliima tagamise süsteemide optimaalse seadistamise ja automaatikasüsteemide lisamise või korrastamisega. On üsna levinud, et kõige tasuvamad ja väiksemaid investeeringuid nõudvad tegevused on juba ettevõtetes iseseisvalt ära tehtud (siia alla kuulub näiteks personali väljaõpe ja üldise teadlikkuse kasvatamine).
Kõige levinum ja kulutõhusam meede on meie praktika kohaselt hästi läbimõeldud hooneautomaatika (BMS) ja kuluseire süsteemi (EMS) rajamine. Automaatikasüsteemi ülesanne on juhtida erinevaid süsteeme võimalikult efektiivselt ja alarmeerida inimest mistahes kõrvalekaldest. Sellise süsteemi rajamine nõuab igakord täpset lähteülesannet, sest vastasel juhul on lõpptulemuseks automaatikasüsteem, mitte kulutõhusalt toimiv automaatikasüsteem. Energiatõhususprojektide puhul on meie jaoks elementaarne, et defineerime iga kord automaatikasüsteemile detailsed nõuded. Ka automaatikasüsteemi programmiloogikad ja seadesuurused vajavad paigaldusjärgselt tähelepanu, et rajatud süsteemiga maksimaalne efektiivsus saavutada.

Energiatõhususe parendamise otsene kasu:


1. Kinnisvara väärtus tõuseb
2. Kogukulud vähenevad – konkurentsivõime paranemine, positiivsem rahavoog
3. Teadlikkus kasvab – halduskulud vähenevad
4. Rentnikega ärihoonete puhul väiksemad kulud üürnikele – parem positsioon turul
5. Kulude vähenemine koosmõjus tehnoloogivahetusega – remondivajaduse vähenemine
6. Adekvaatne ülevaade hoone aktiivsete energiatarbijate tegelikust olukorrast – suurem kindlustunne

Uudised

26/02/2020

ERRi uudis toob välja kõnekad numbrid: pärast energiatõhusustöid on Viljandi Männimäe lasteaia rahaline kokkuhoid ligi 50%

Energiatõhususe eesmärgil tehtud remont tõi lasteaiale olulise küttekulude kokkuhoiu – täpselt sellise pealkirjaga uudis kõlas möödunud nädalal ERRi uudistekanalites ning meil on seda väga hea meel jagada ka kõikides oma kanalites! Janek Kaup, Viljandi kinnisvara haldusameti hooldusjuht: "Kohati on kokkuhoid isegi üle 50%. Oluliselt tõusis ka kasutajamugavus, sest nüüd on meil tegelikult ka jahutus sees. Suvel ei pea kuumust kannatama ja talvel on kõigil rahulik ja hea olla!"
17/02/2020

Peagi saavad TTÜ tudengid kandideerida meie poolt väljapandud 3000-eurosele stipendiumile

Võimatu on alahinnata väärtuslikku erialast haridust ning nutikate seisukohtade oskuslikku esitamist. Just sel eesmärgil tunnustame ka sel aastal ühte tulevikkuvaatavat ja kliimateemade osas oma selget arvamust omavat Tallinna Tehnikaülikooli tudengit 3000-eurose stipendiumiga. Stipendium pannakse välja Energiateenuse grupi poolt, kuhu lisaks meile kuuluvad ka ET5 ja Vamos Automaatika. Stipendiaadi väljasõelumise protsessi viib läbi TTÜ Arengufond.
13/02/2020

Uudislugu Äripäevas – rajasime Tammejuure Mahetalule päikeseelektrijaama

Kuigi meie ja mahetalu vaheline koostöö jääb möödunud aastasse, on see väärt väljatoomist kui üks üdini positiivne näidislugu, mida pidas sellisena uudise vääriliseks ka Äripäev. Nimelt, ettevõtjad otsisid alternatiivset energiaallikat, mis annaks nende poolt müüdavatele toodetele lisaväärtust ning astuks ühte jalga ettevõtte missiooni ja väärtustega. Mõte liikus roheenergia suunas, sealt päikeseenergeetikale ja nii oligi, et möödunud suvel oli meil rõõm rajada Tammejuure Mahetalu juurde 71kW võimsusega maapaigaldisjaam.

Kliendid meist

Energiateenuse inimesed on põhjalikud ja nende lahendused terviklikud. Hetkeolukorra analüüs, uus olukord ja saavutatud tulemused saavad alati põhjalikult dokumenteeritud. Nende abil oleme säästnud energiat, loonud oma töötajatele paremad töötingimused ning kohandanud oma süsteeme meie tegelikele vajadustele vastavaks. AU Energiateenus on usaldusväärne koostööpartner ning julgen neid kindlasti soovitada.


Alari Maavere, Kaupmees & KO AS

Energiateenus
2017-05-15T06:29:38+03:00

Alari Maavere, Kaupmees & KO AS

Energiateenuse inimesed on meie teistest pakkujatest aktiivsemad ning paremad suhtlejad. Tänu neile on meil vähem muretsemist, jõuame asjadele varem jälile ning meie enda töökoormus on väiksem.


Martin Komendant, EKE Invest AS

Energiateenus
2017-05-15T06:26:38+03:00

Martin Komendant, EKE Invest AS

We have had a wonderful cooperation with Energiateenus since the beginning. Their detailed analysis, plan and expertise gave us confidence in their ability to understand our unique situation and to deliver on their promises. While other suppliers have been superficial, they have been transparent in every step of the process and have been able to achieve the estimated results. Every time we call them we find people that are good at communicating and flexible in their approach to keep us happy. They helped us save on electricity costs and our tenants are very happy about that. They are a great company that helps us achieve great results.


Oskars Antans, Technical director of Spice shopping mall at Riga

Energiateenus
2017-05-15T06:27:34+03:00

Oskars Antans, Technical director of Spice shopping mall at Riga

Kliendisõbralik koostööpartner. Professionaalsed lahendused. Asjatundlik meeskond.


Harri Rosenthal, Coop Estonia

Energiateenus
2016-10-21T05:55:23+03:00

Harri Rosenthal, Coop Estonia

Energiateenuse inimestega on lihtne asju ajada. Minu kõnedele reageeritakse kiiresti ning asjad saavad korda.


Tiina-Kai Vürst, Seesam Insurance AS

Energiateenus
2017-05-15T06:28:39+03:00

Tiina-Kai Vürst, Seesam Insurance AS

Energiateenus on meie jaoks usaldusväärne koostööpartner, kes peab kinni lubadustest ning kelle professionaalsete töötajatega saab suhelda kui oma inimesega. Ettevõtet iseloomustab professionaalne ja personaalne suhtumine, avatud suhtlemine ja arengusoov.


Indrek Moorats, E.L.L. Kinnisvara AS

Energiateenus
2017-05-15T06:30:25+03:00

Indrek Moorats, E.L.L. Kinnisvara AS

Energiateenus aitab teostada kinnisvaraomaniku vara professionaalset tehnilist korrashoidu ning erinevate energiasäästu meetmete võimaluste leidmist ning nende meetmete ladusat elluviimist. Töötajad on oma eriala hästi tundvad spetsialistid, head suhtlejad ja peavad alati kinni kokkulepitud tingimustest.


Indrek Tool, East Capital Baltics AS

Energiateenus
2017-09-28T12:54:21+03:00

Indrek Tool, East Capital Baltics AS

Meie koostöö Energiateenusega on olnud väga positiivne. Tegemist on rohke kogemusega nõudlike tegijatega, kes ka sisuliselt sihivad suurema energia kokkuhoiu poole, kasutades selleks efektiivseid lahendusi ja teadlikku toodete-materjalide valikut. Hindame kõrgelt ka nende ausat ja abivalmit suhtlust.


Arvo Avi, Tartu Ülikool

Energiateenus
2017-09-28T13:00:35+03:00

Arvo Avi, Tartu Ülikool

Energiateenuses on eesmärgile pühendudnud spetsialistid, kes ei raiska aega vaidlemisele ning tühiasjadele, vaid keskenduvad tulemusele. Nendega suheldes koged, et sinu aega kulutatakse efektiivselt. Nende abiga olen suutnud leida lahendusi oma probleemidele, kavandada investeeringuid, langetada energiakulusid ning kasvatada investeeringute tasuvust. Meie objektide energia- ja ülalpidamiskulud on langenud arvestataval hulgal ning meie koostöö tulemused on olnud muljetavaldavad.


Tiit Ottis, Hotell Olümpia AS

Energiateenus
2017-05-15T06:31:30+03:00

Tiit Ottis, Hotell Olümpia AS

Energiateenus OÜ on kindel ja usaldusväärne koostööpartner. Suutelised leidma kiiresti hea lahenduse ka keerulistes olukordades.


Kairit Matto, Aura veekeskuse juhataja

Energiateenus
2017-05-15T06:25:51+03:00

Kairit Matto, Aura veekeskuse juhataja

Energiateenusel on paras annus kinnisvaraomanikuga ühist DNA-d, mis võimaldab tulemuslikult ja terviklikult läheneda nii hoone tehnilistele probleemidele kui vaadata ka tulevikku läbi innovatsiooni ja energiakulude vähendamise.


Ülari Niinemägi, BPT Real Estate AS

Energiateenus
2017-10-30T07:02:26+02:00

Ülari Niinemägi, BPT Real Estate AS

Üürniku ootused üüritava pinna suhtes kasvavad iga aastaga. Ühelt poolt oodatakse mugavat sisekliimat ning teiselt poolt mõistlikke kulutusi. Koostöös Energiateenusega oleme saavutanud häid tulemusi mõlemal rindel.


Hindrek Leppsalu, kinnisvaraettevõtja ja Sikupilli Keskus OÜ juhatuse liige

Energiateenus
2017-05-15T05:56:53+03:00

Hindrek Leppsalu, kinnisvaraettevõtja ja Sikupilli Keskus OÜ juhatuse liige

0
0
Energiateenus
Uus teenus: BREEAM
Eesti