Päikeseelektrijaama hooldamise, elektrikäidu ja garantii üldtingimused

Seire / monitooringu ja tootlikkuse analüüsi kirjeldus


GARANTII KEHTIVUS ja HOOLDUSKOHUSTUS

• Reeglina annab AU Energiateenus (edaspidi Töövõtja / Partner) rajatud päikeseelektrijaamale 24-kuulise garantii (edaspidi Garantii). Töövõtja / Partner võib anda paigaldisele tervikuna või üksikutele toodetele pikema garantii, kui nii on Lepingus eraldi välja toodud. Garantii kehtib vaid juhul, kui päikeseelektrijaama on käitatud ja hooldatud vastavalt hooldusjuhenditele.

• Päikeseelektrijaama elektripaigaldise hooldusintervall on üldjuhul vähemalt 1 kord 12 kuu jooksul, kui tootjapoolsed hooldusjuhendid ja Leping ei näe ette teistsugust sagedust.

• Garantii hakkab kehtima alates tööde üleandmis-vastuvõtmisakti kahepoolsest allkirjastamisest või alates paigaldise sihipärasest kasutamisest, sõltuvalt sellest, kumb päev saabub varem.

• Päikeseelektrijaama hooldustöid võivaid teostada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialistid. Kõik hooldustegevused peavad olema fikseeritud hoolduspäevikus.

• Juhul kui lepingus ei ole märgitud teisiti, kohaldatakse päikeseelektrijaama püsivalt paigaldatud seadmetele nende tootja poolt ettenähtud garantiid. Tootjapoolne garantii kehtib vaid juhul, kui käitamisel ja hooldamisel on järgitud tootjapoolseid hooldusjuhendeid.

• Garantii ei laiene järgmistele juhtudele: toote loomulik kulumine, toote kasutamisest tingitud või muul põhjusel tekkinud füüsiline vigastus, sh tahtlik või tahtmatu lõhkumine, ettenägematutest asjaoludest või loodusjõudude poolt tekitatud vigastused või ebasobiva puhastusvahendi kasutamisest tekkinud vigastused.

• Töövõtja / Partner ei vastuta vigade ja puuduste eest, mis on tekkinud paigaldise mittesihipärasest kasutamisest, mittenõuetekohasest hooldamisest või asjaolu tõttu, et ehitise omanik või valdaja ei ole teostanud paigaldise hooldamiseks tavapäraselt vajalikuks peetavaid hooldustöid.

• Töövõtja / Partner ei vastuta selliste vigade ja puuduste eest, mis on tekkinud paigaldise kasutusse võtmise järgsetest ümberehitustest, mis ei ole teostatud Töövõtja / Partneri poolt.

• Juhul kui Tellija soovib, et Töövõtja / Partner teostaks ka garantiiajal paigaldise või selle osade hooldamiseks vajalikku ja regulaarset hooldust, on töövõtjal nimetatud kohustus juhul, kui selle teostamises, ulatuses ning kestuses on lepingus kokku lepitud.

• Garantiiülevaatusi tehakse Tellija soovil vähemalt üks kord aastas, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Esimese aasta garantiiülevaatus tehakse hiljemalt 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul pärast paigaldise kasutusse võtmist.

• Tellija kohustub teavitama Töövõtjat/ Partnerit garantiiülevaatuse tegemise ajast kirjalikult vähemalt 10 (kümme) tööpäeva ette.

PAIGALDISE ELEKTRIKÄIT

• Päikeseelektrijaama / elektripaigaldise omanik peab tagama, et elektripaigaldist kasutataks õigusaktides kehtestatud nõuete kohaselt (Elektriohutusseadus § 13. Elektripaigaldise omaniku kohustused)

• Elektriohutusseadusega on kehtestatud käidukorralduse nõuded erinevatele paigaldistele tulenevalt elektripaigaldise liigist.

• Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks. Käit hõlmab lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist; nii elektri- kui ka mitteelektritööd. Käidukorralduse eesmärgiks on tagada paigaldise ohutus ja korrasolek.

• Käidukorraldajal peab olema erialane ettevalmistus, teadmised elektripaigaldisest, selle ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest ning töökogemus ulatuses, mis tagab elektripaigaldise kasutamisel ohutuse.

SEIRE JA MONITOORING

• Töövõtja / Partner seadistab päikeseelektrijaama püsivalt paigaldatud kaugjälgitavad seadmed (inverterid, andmelogerid, arvestid jne) selleks volitatud isikutele kaugjälgitavaks.

• Tulenevalt paigaldatud seadmete konfiguratsioonist on paigaldisest saadavate ja edastatavate andmete hulk erinev.

• Seire ja monitooring seisneb paigaldise toimimise seisakute, anomaaliate ja rikete tuvastamises ning nende edastamises Lepinguga määratud osapoolele automaattoiminguna e-maili teel.

• Seire ja monitooringu käigus tuvastatud seisakute, rikete, anomaaliate kõrvaldamine ei kuulu seire ja monitooringu mahtu, kui Lepingus pole kokkulepitud teisiti.

• Seire ja monitooringu hulka kuulub 1 kord aastas paigaldise 12 kuu tootlikkuse summaarne väljavõte ja analüüsiraporti koostamine, kui Lepingus pole kokkulepitud teisiti.

• Paigaldise omaniku kohustus on tagada jälgitavatele seadmetele toimiv internetiühendus.

PÄIKESEELEKTRIJAAMA TOOTLIKKUSE ANALÜÜS (LAIENDATUD MONITOORING)

• Töövõtja / Partner seadistab päikeseelektrijaama püsivalt paigaldatud kaugjälgitavad seadmed (inverterid, andmelogerid, arvestid jne) selleks volitatud isikutele kaugjälgitavaks.

• Tulenevalt paigaldatud seadmete konfiguratsioonist on paigaldisest saadavate ja edastatavate andmete hulk erinev.

• Seire ja monitooring seisneb paigaldise toimimise seisakute, anomaaliate, rikete tuvastamises ning nende edastamises Lepinguga määratud osapoolele automaattoiminguna e-maili teel.

• Tootlikkuse analüüs seisneb paigaldise erinevate andmete võrdluses ja analüüsis referents-väärtuste suhtes. Täpsed referentsid ja analüüsi intervall lepitakse täiendavalt kokku tootlikkuse analüüsi lepingus (laiendatud monitooring).

• Tootlikkuse analüüsi väljundite edastamine määratud osapoolele võib toimuda nii reaalajas defineeritud mõõdikutena või mõnel muul eraldi kokkulepitaval moel.

• Laiendatud monitooringu väljundite baasilt genereeritavad jätkutegevused ei kuulu laiendatud monitooringu mahtu, kui Lepingus ei ole teisiti kokku lepitud.

• Paigaldise omaniku kohustus on tagada jälgitavatele seadmetele toimiv internetiühendus.

BREEAMi rohemärgis